RCA

Răspundere civilă auto

Este o asigurare obligatorie pentru persoanele fizice și juridice care dețin autovehicule înmatriculate sau supuse înmatriculării în România. RCA acoperă prejudiciile de care asigurații răspund, în baza legii, față de terțe persoane păgubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul României, precum și pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil. Toate statele Uniunii Europene, și nu numai, au un tip de asigurare obligatorie pentru vehicule.

Riscurile acoperite de polița RCA (în conformitate cu legea în vigoare) sunt:

  • pagubele materiale, vătămarile corporale sau decesul produse terților din culpa asiguratului;
  • pagubele produse ca urmare a lipsei de folosință a autovehiculului avariat;
  • cheltuielile de judecată efectuate de persoana prejudiciată.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European și pe teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional.

Asigurarea locuinței (PAD)

potrivit legii, toți proprietarii de locuințe din România sunt obligați să își asigure casa pentru riscurile de catastrofă naturală.

Asigurările obligatorii PAD sunt emise exclusiv de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID), autorizată de ASF. Riscurile acoperite prin polița obligatorie de asigurare PAD sunt: cutremure, alunecări de teren și inundații, manifestate ca fenomene naturale. Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om).

Suma asigurată prin polița obligatorie PAD (adică suma maximă a despăgubirii) este 10.000 euro (pentru o primă de asigurare de 10 euro/an) sau de 20.000 euro (pentru o primă de asigurare de 20 euro/an), în funcție de tipul locuinței.

Polițele obligatorii PAD au un format standard prevăzut de legislația în vigoare, iar principalele elemente prin care acestea se disting de polițele de asigurări facultative sunt: în partea de sus este trecută denumirea asigurării – PAD poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și mențiunea “Asigurarea obligatorie a locuinței în baza Legii nr.260/2008”; Certificatul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale care dovedeşte subscrierea acestei poliţe si care cuprinde elemente importante din contractul de asigurare.

Asigurare de răspundere civilă pentru câinii periculoși

este asigurarea obligatorie pentru deținătorii câinilor încadrați în categoriile special menționate în lege ca fiind periculoase. Obiectul polițelor de asigurare de răspundere civilă este acoperirea de către asigurător a vătămarilor corporale sau a decesului provocat accidental terţilor de către câinele asiguratului (în cazul în care acestea au fost survenite ca urmare directă a neglijenţei sau imprudenţei asiguratului în calitatea sa de proprietar), a cheltuielilor făcute de asigurat în procesul civil și a cheltuielilor de judecată făcute de cel prejudiciat (pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor).

Regimul privind deținerea câinilor periculoși sau agresivi este reglementat în cadrul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, republicată în Monitorul Oficial în 2014. Totodată, situația răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale este explicitată și în art. 1375 din Codul Civil, unde se menționează că „proprietarul unui animal sau cel care se serveşte de el răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa”.

Asigurarea pentru agențiile de turism

Pentru deschiderea unei agenţii de turism este nevoie de un sediu, un brevet, licenţă de turism şi poliţă de insolvabilitate. Pentru aceasta sunt necesare o serie de documente (cerere-chestionar, brevet de turism, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, ultima balanţă analitică şi ultimul bilanţ), precum şi o poliţa de asigurare împotriva insolvenţei agenţiei de turismcare este obligatorie pentru obţinerea licenţei agenţiei de turism. Este important ca, la achiziționarea pachetelor de servicii turistice, să se verifice dacă agenția de turism are încheiată o poliță de asigurare în conformitate cu legislația aplicabilă și care este societatea de asigurare.

Există precizări obligatorii în contractul de comercializare a pachetului de servicii încheiat de agenția de turism cu turiștii (Ordinul nr. 235/2001 emis de Ministerul Turismului), indiferent de modul de prezentare al acestuia (catalog, pliant, alt înscris) cu privire la faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenției, precum și termenele și condițiile în care turistul poate solicita plata despăgubirilor. Obiectul polițelor de asigurare este acoperirea de asigurator a riscului de neplată pe care îl are agenția de turism față de turiști, cauzat de neexecutarea integrală sau parțială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau falimentului agenției, respectiv atunci când agenția nu achită debitul în termen de 15 zile calendaristice de la primirea de la turist a documentelor justificative sau dacă întrerupe în mod unilateral acordarea serviciilor. Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice și va fi plătită în termen de 30 de zile de la data primirii de către asigurator a documentelor justificative de la turist.

Conform statutelor diferitelor profesii și a legilor speciale, în România există o serie de asigurări obligatorii profesionale. Dintre acestea amintim:

O persoană juridică poate desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, dacă are o autorizaţie de funcţionare din partea CSA/ASF.

Orice broker de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: să fie persoană juridică în a cărei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după caz; să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150 milioane lei; această valoare va fi actualizată prin norme adoptate de ASF; să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European.

Personalul medical care acordă asistenţă medicală, în sistemul public şi/sau în cel privat, într-o locaţie cu destinaţie specială pentru asistenţă medicală, precum şi atunci când aceasta se acordă în afara acestei locaţii, ca urmare a unei cereri exprese din partea persoanei sau a persoanelor care necesită această asistenţă ori a unui terţ care solicită această asistenţă pentru o persoană sau mai multe persoane care, din motive independente de voinţa lor, nu pot apela ele însele la această asistenţă, va încheia o asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical.

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane care se constată că au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum şi pentru cheltuielile de judecată ale persoanei prejudiciate prin actul medical.

Limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare se stabilesc de către CNAS, după consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul asigurărilor, cu avizul Ministerului Sănătăţii. Nivelul primelor, termenele de plată şi celelalte elemente privind acest tip de asigurări se stabilesc prin negociere între asiguraţi şi asigurători.

Despăgubirile se pot stabili pe cale amiabilă, în cazurile în care rezultă cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului. În cazul în care părţile – asigurat, asigurător şi persoana prejudiciată – cad de acord sau nu este certă culpa asiguratului, despăgubirile se vor plăti numai în baza hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti competente.

Avocatul este obligat să se asigure pentru răspunderea profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei. Obligaţia de asigurare de răspundere civilă este permanentă. Suma asigurată nu poate fi mai mică decât cea prevăzută în statutul profesiei. Prin contract, părţile pot stabili limitele răspunderii avocatului. Clauzele de exonerare totală de răspundere profesională sunt socotite nescrise. Prin răspundere profesională se înţelege acoperirea daunelor efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor legii, ale statutului profesiei şi a regulilor deontologice.

În activitatea desfăşurată pentru clientela personală, avocatul colaborator este răspunzător personal faţă de client şi are obligaţia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei căreia avocatul colaborator îi aparţine. În acest scop, în contractul de colaborare se poate prevedea ca, pentru tratarea clientelei proprii prin forma de exercitare a profesiei, avocatul colaborator să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională pentru acoperirea eventualelor prejudicii aduse formei de exercitare a profesiei căreia îi aparţine şi care să precizeze cuantumul riscului asigurat, distinctă de asigurarea pentru răspundere profesională prevăzută de lege.

Asigurarea de răspundere profesională cu caracter minim obligatoriu se încheie cu respectarea următoarelor reguli: a) avocatul stagiar se asigură pentru un risc asigurat în valoare de minimum 3.000 euro anual; b) avocatul definitiv se asigură pentru un risc asigurat în valoare de minimum 6.000 euro anual.

Notarii publici, membri ai Casei de Asigurări, au obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă, cel puțin, la nivelul minim al primelor de asigurare prevăzute în statutul profesiei. Riscul asigurat reprezintă prejudiciul cauzat de notarii publici, din culpă, prin fapte și acte juridice notariale. Polița de asigurare va conține riscul asigurat, primele anuale de asigurare, modul și procedurile de acordare a despăgubirilor.

Asigurarea acoperă: prejudiciile cauzate de notarul public, din culpă, prin fapte proprii sau ale angajaților săi, în exercitarea atribuțiilor profesionale, prejudiciile produse de notarul public pentru valorile încredințate în depozit, afară de cazurile în care dispariția, distrugerea sau pierderea acestora este urmarea unui caz fortuit sau de forța majoră, prejudiciile produse de notarul public, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale date de clienți în depozit, în vederea întocmirii actelor solicitate, limitate la costul de refacere al documentelor.

Asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătorești în exercitarea funcției este obligatorie, potrivit legii, drepturile și obligațiile fiecărei părți fiind stabilite prin statutul profesiei și prin contract. Asigurarea este operantă pentru daunele produse în perioada în care executorul judecatoresc este în exercitarea funcției și acoperă: prejudiciile cauzate de executorul judecătoresc prin fapte proprii sau ale angajaților săi, din neglijență, greșeală sau imprudență în exercitarea atribuțiilor profesionale (limită de despăgubire – 5.000 lei); prejudiciile produse de executorul judecătoresc, pentru valorile încredințate în depozit, afară de cazurile în care dispariția, distrugerea sau pierderea acestora este urmare a unui caz fortuit sau caz de forță majoră (limită de despăgubire – 1.000 lei); prejudiciile produse de executorul judecătoresc, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale date de clienți spre executare, limitate la costul de refacere al acestora (limită de despăgubire – 5.000 lei).

Limita maximă de despăgubire, pentru anul calendaristic de asigurare, se referă la răspunderea asigurătorului pentru toate sumele plătibile unui beneficiar sau număr de beneficiari în legatură cu toate evenimentele asigurate, ca urmare a culpei profesionale a asiguratului, din acel an de asigurare.

România a devenit în 2006 prima țară din UE care a impus prin lege obligativitatea încheierii de asigurări de răspundere civilă profesională pentru managerii de companii. Astfel, prin modificarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a devenit obligatorie pentru administratorii și directorii executivi (membrii ai directoratului sau consiliului de supraveghere) de societăți pe acțiuni încheierea de asigurări specifice de răspundere civilă (Directors’ & Officers’ Liability Insurance – D&O).

Obligativitatea este valabilă atât pentru companiile publice sau private cu acționariat român, cât și pentru subsidiarele înregistrate în Romania ale căror acțiuni sunt deținute complet sau parțial de companii străine. Asigurarea D&O acoperă prejudiciile financiare cauzate din culpă (eroare, neglijență și omisiune), de persoanele asigurate, acționarilor, investitorilor, angajaților, clienților, concurenților și altor terți, pentru care acestea sunt răspunzătoare în mod legal.

Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică.

Obligația se aplică pentru executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii, organismele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, organismele de evaluare tehnică europeană în construcţii, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, laboratoarele de analize şi încercări în construcţii.

Consiliul Superior al CECCAR are în atribuții să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiții a activității de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toți membrii Corpului.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.